VERKOOPVOORWAARDEN

Terms en conditions

Onderstaande tekst ziet op de verkoopvoorwaarden 

  1. In deze voorwaarden wordt als volgt verstaan onder Deelnemer: de natuurlijk persoon en/of onderneming die deelneemt of zich registreert, al dan niet tegen betaling, voor een van de evenement of activiteit zoals georganiseerd door Nieuw West-Brabant.
  2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke overeenkomst tussen Nieuw West-Brabant en Deelnemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Eventueel door Deelnemer gehanteerde eigen voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen. Om geldig te zijn, moet elke afwijking vooraf uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.
  3. Deelnemer dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van bestelling. De bestelling wordt pas in behandeling genomen als de betaling van Deelnemer ontvangen is. Enkel wanneer in het bestelproces zo is ingestoken dat een factuur zal worden verzonden, zijn de facturen in beginsel betaalbaar binnen veertien (14) dagen, tenzij op de factuur of de bestelling een andere betalingstermijnen is vermeld. Nieuw West-Brabant behoudt zich het recht voor om een vaste rentevergoeding te vragen van 10% van het nog verschuldigde bedrag. Nieuw West-Brabant is gerechtigd bij niet tijdige betaling iedere dienstverlening (het evenement of de activiteit) zonder voorafgaande waarschuwing op te schorten. Indien een betaling meer dan zestig (60) dagen na de vervaldag nog openstaat, Nieuw West-Brabant behoudt zich het recht voor een beroep te doen op de diensten van een incassobureau. Alle juridische kosten zijn in zo een geval voor rekening van de Deelnemer.
  4. Indien Deelnemer een ticket aanschaft voor een evenement of activiteit en/of zich hiervoor registreert stemt Deelnemer er mee in dat gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens (naam, adres, en contactgegevens) ten behoeve van de afhandeling van de registratie en/of de verkoop.
  5. Nieuw West-Brabant spant zich in om aangekondigde evenementen of activiteiten te realiseren. Geen van haar verplichtingen kan echter worden beschouwd als een resultaatsverplichting. Deelname aan een evenement of activiteit geschiedt op eigen risico van Deelnemer, Nieuw West-Brabant is niet aansprakelijk voor diefstal of schade opgetreden tijdens deelname aan een event. Nieuw West-Brabant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel, tijdens of als gevolg van deelname aan evenementen of activiteiten. Nieuw West-Brabant is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, en evenmin voor schade die wordt veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen en of derden die zij heeft ingeschakeld.
  6. Nieuw West-Brabant is te allen tijde vrij om een evenement of activiteit te annuleren, ongeacht de reden. In gevallen van overmacht is Nieuw West-Brabant sowieso gerechtigd evenementen of activiteiten annuleren, waaronder maar niet beperkt tot opgelegde maatregelen vanuit de overheid, onlusten, stakingen, storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen en diensten, extreem weer.
  7. Nieuw West-Brabant behoudt zich het recht voor om een Deelnemer uit te sluiten. Indien deelnemers in visie van Nieuw West-Brabant ontoelaatbaar of ongewenst gedrag vertonen kan Nieuw West-Brabant besluiten om Deelnemer verdere of toekomstige deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie
  8. Op alle overeenkomsten tussen Nieuw West-Brabant en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing, alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Zeeland West-Brabant.