Algemene voorwaarden

Aangepast op 22 december 2023

Downloaden als PDF

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP Nieuw West-Brabant

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullende overeenkomst een overeenkomst waarbij de consument
producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in
verband met een overeenkomst op afstand en deze
zaken, digitale inhoud en/of diensten door de
ondernemer worden geleverd of door een derde
partij op basis van een afspraak tussen die derde en
de ondernemer;
Algemene voorwaarden
de algemene voorwaarden als hierna vermeld;
Bedenktijd
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan
maken van zijn herroepingsrecht;
Consument
de natuurlijke persoon die niet handelt voor
doeleinden die verband houden met zijn handels-,
bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag 
kalenderdag ;
Duurzame gegevensdrager
elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail -
dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging of
gebruik gedurende een periode die is afgestemd op
het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht
de mogelijkheid van de consument om binnen de
bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
Modelformulier voor herroeping
het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping;
Nieuw West-Brabant/Ondernemer
de juridische entiteit zoals gedefinieerd in Artikel 2
Overeenkomst
de overeenkomst die tot stand komt tussen de
consument en Nieuw West-Brabant;
Overeenkomst op afstand
een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
consument wordt gesloten in het kader van een
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot
en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
Partijen
de consument en Nieuw West-Brabant;
Prestaties
alle door Nieuw West-Brabant krachtens de
overeenkomst te leveren en/of geleverde producten;
Prijs
de prijs van de producten en/of diensten exclusief
transportkosten, verzekeringskosten, printkosten en
BTW;
Website
https://nieuwwestbrabant.nl


2. IDENTITEIT NIEUW WEST-BRABANT

 • Nieuw West-Brabant
 • KvK nummer: 89810988 BTW nummer: NL865118760B01 , Etnastraat 20 4814AA Breda, Nederland
 • Contact: info@nieuwwestbrabant.nl.
 • Contact: +31767602800


3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een integraal onderdeel van elk aanbod van Nieuw West-Brabant en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Nieuw West-Brabant en consument. Nieuw West-Brabant adviseert de consument om deze Algemene Voorwaarden goed door te nemen voordat de consument een overeenkomst met Nieuw West-Brabant aangaat.

3.2 De website en deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands.

3.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld. Indien dit niet redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Nieuw West-Brabant voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Nieuw West-Brabant zijn in te zien en dat zij op verzoekvan de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager en/of kan worden uitgeprint. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.5 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

3.7 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing is of zijn, nietig worden verklaard of worden vernietigd, zullen partijen onderhandelen over vervangende bepalingen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking die niet aan nietigheid blootstaan.

3.8 Indien de consument een bestelling plaatst via de website, gaat de consument akkoord met deze algemene voorwaarden. Ook impliceert de bestelling dat de consument kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden.

3.9 Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf [datum]. Nieuw West-Brabant is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De versie van de algemene voorwaarden zoals geplaatst op de website ten tijde van de bestelling is van toepassing op de overeenkomst tussen de consument en Nieuw West-Brabant.


4. AANBOD

4.1 Elk door Nieuw West-Brabant gedane aanbod is steeds vrijblijvend en bindt Nieuw West-Brabant niet.

4.2 Met betrekking tot de opgegeven prijzen geldt hetgeen bepaald is in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

4.3 Leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn gegeven.

4.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.5 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De gebruikte afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de  aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Nieuw West-Brabant niet.

4.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


5. OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Voordat de consument het aanbod accepteert, wordt de consument in staat gesteld om de details van de bestelling te bekijken. Ook worden deze algemene voorwaarden ter beschikking gesteld en kan de consument deze desgewenst opslaan en/of printen. De consument accepteert de aanbieding door te klikken op de ‘Bestel en Betaal’-knop.

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Nieuw West-Brabant onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Een overzicht van deze bevestiging kan door de consument worden opgeslagen en/of worden uitgeprint. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Nieuw West-Brabant is bevestigd, kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Nieuw West-Brabant neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht bij het aanbieden van de mogelijkheid van elektronische betaling.

5.4 Nieuw West-Brabant kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Nieuw West-Brabant op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 Nieuw West-Brabant zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

  1. Het bezoekadres van de vestiging van Nieuw West-Brabant waar de consument met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.6 Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld, dan wordt het genoemde in de vijfde paragraaf bij de eerste levering meegestuurd.

5.7 Indien één of meerdere producten niet-leverbaar zijn, stelt Nieuw West-Brabant de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De prijs van de bestelling zal overeenkomstig worden gewijzigd, waarop de consument een ander bedrag verschuldigd zal zijn aan Nieuw West-Brabant. Indien de consument het eerdere bedrag reeds heeft betaald, zal Nieuw West-Brabant het te veel betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen.

5.8 De consument is verantwoordelijk voor het correct en compleet aanbieden van zijn/haar gegevens in het kader van de bestelling. Nieuw West-Brabant accepteert geen aansprakelijkheid in dit kader.


6. HERROEPINGSRECHT

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Nieuw West-Brabant mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

 • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Nieuw West-Brabant mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.3 Het recht op herroeping geldt niet voor gepersonaliseerde producten, voor producten met een beperkte houdbaarheid of voor diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaalde tijd of een bepaalde periode van nakoming is voorzien (bijvoorbeeld timeslots).


7. VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.


8. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Nieuw West-Brabant.

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Nieuw West-Brabant. Dit hoeft niet als Nieuw West-Brabant heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Nieuw West-Brabant  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


9. VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMING BIJ HERROEPING

9.1 Nieuw West-Brabant stuurt na ontvangst van het herroepingsformulier zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging naar de consument.

9.2 Nieuw West-Brabant vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Nieuw West-Brabant in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Nieuw West-Brabant aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Nieuw West-Brabant de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

9.3 Nieuw West-Brabant gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


10. PRESTATIES PARTIJEN

10.1 Nieuw West-Brabant is niet gehouden de te leveren prestaties zelf te verrichten of te leveren, en behoudt zich het recht voor deze aan derden uit te besteden.


11. LEVERING EN UITVOERING

11.1 Nieuw West-Brabant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het leveren van bestellingen.

11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Nieuw West-Brabant kenbaar heeft gemaakt. Nieuw West-Brabant levert in Nederland. Het staat Nieuw West-Brabant vrij om de levering uit te stellen of te cancelen indien de consument een adres heeft opgegeven dat zich niet bevindt in voorgenoemde land(en).

11.3 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De door Nieuw West-Brabant opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen.

11.4 De levertijd is vastgesteld op basis van verwachtingen dat Nieuw West-Brabant kan blijven werken onder de omstandigheden zoals ten tijde van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Vertraging ten gevolge van het niet uitkomen van deze verwachtingen levert geen tekortkomingen in de nakoming erop.

11.5 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Nieuw West-Brabant geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

11.6 Na ontbinding conform het vorige lid zal Nieuw West-Brabant het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

11.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Nieuw West-Brabant tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Nieuw West-Brabant bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

11.8 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname is geweigerd geldt als de dag van levering.

11.9 Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de consument.


12. PRIJZEN

12.1 De genoemde prijzen zijn in euro inclusief BTW.

12.2 Alle prijzen gelden exclusief verzendkosten.

12.3 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


13. BETALING

13.1 Alle facturen dienen binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst te worden voldaan.

13.2 Betaling kan plaatsvinden via de website van Nieuw West-Brabant aangeboden betalingssystemen en –methoden. De volgende betaalmethoden worden geaccepteerd: iDeal. De eventuele kosten voor betaling komen ten laste van de consument.

13.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is vanaf factuurdatum een contractuele rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente.

13.4 Nieuw West-Brabant is gerechtigd om haar verbintenissen op te schorten, indien de consument haar betalingsverplichtingen niet nakomt of is nagekomen.

13.5 Alle openstaande bedragen zijn onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn of indien de consument in staat van faillissement geraakt.

13.6 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Nieuw West-Brabant is gewezen op de te late betaling en Nieuw West-Brabant de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Nieuw West-Brabant gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

13.7 Indien de consument haar betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, kan Nieuw West-Brabant de
betreffende vordering mogen cederen aan en derde.


14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Nieuw West-Brabant is, zonder afbreuk te doen aan de rechten die de consument zou kunnen hebben en voor zover toegestaan bij wet, niet aansprakelijk voor schade door/aan:

  1. storingen op de website;
  2. fraude gepleegd door een derde partij, waardoor informatie op de website onterecht is veranderd;
  3. het niet kunnen leveren van bestellingen door tekorten in de voorraad;
  4. producten die niet via onze website zijn verkregen;
  5. producten ontstaan door normaal gebruik;
  6. producten die over hun levensduur heen zijn.

14.2 Tevens is Nieuw West-Brabant niet aansprakelijk voor schade die niet is veroorzaakt door Nieuw West-Brabant.


15. OVERMACHT

15.1 Indien Nieuw West-Brabant door overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Nieuw West-Brabant gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In geval van opschorting zal Nieuw West-Brabant alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Indien een overmachtssituatie zich voordoet, zal Nieuw West-Brabant daarvan terstond mededeling aan de wederpartij doen en haar van de ontwikkeling van de overmachtssituatie op de hoogte houden.

15.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke situatie waarop Nieuw West-Brabant geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij haar verplichtingen redelijkerwijs niet kan nakomen, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, overheidsmaatregelen, contingenteringen, (werkstaking, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, bezetting, ziekte, molest, brand, waterschade, overstroming, bedrijfsbezettingen, defecte machinerieën, storingen in de levering van energie, opslag- en transportmoeilijkheden, in gebreke blijven van toeleveranciers tenaanzien van de voor de levering van producten van Nieuw West-Brabant benodigde goederen, en voorts alle omstandigheden, waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Nieuw West-Brabant kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de wederpartij (verder) nakomt.


16. WEDERZIJDSE RECHTEN EN PLICHTEN

16.1 Partijen verplichten zich over en weer tijdig alle terzake relevante en noodzakelijke informatie te verschaffen die in het kader van een behoorlijke nakoming redelijkerwijs verlangd kunnen worden.

6.2 Indien de in lid 1 bedoelde informatie niet of niet tijdig ter beschikking van Nieuw West-Brabant staat, dan behoudt Nieuw West-Brabant zich het recht voor tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Indien dit extra kosten met zich meebrengt, kunnen die de consument in rekening worden gebracht.


17. NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

17.1 Nieuw West-Brabant staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Nieuw West-Brabant er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

17.2 Een door Nieuw West-Brabant, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Nieuw West-Brabant kan doen gelden indien Nieuw West-Brabant is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

17.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Nieuw West-Brabant, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


18. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

18.1 Indien de consument één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst of uit andere hoofde niet nakomt, alsmede indien het faillissement van de consument wordt aangevraagd door hemzelf of door een ander, of de consument anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, is Nieuw West-Brabant gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk zonder ingebrekestelling en/of gerechtelijke tussenkomst, voor zover zij nog niet tot uitvoering is gekomen, op te schorten, dan wel te beëindigen door opzegging of ontbinding. Enig en elk door consument verschuldigd bedrag is terstond in zijn geheel opeisbaar. Producten die al wel door Nieuw West-Brabant geleverd zijn, maar nog niet betaald, dienen alsdan op eerste verzoek aan Nieuw West-Brabant deze producten te komen ophalen, en onverminderd het recht van Nieuw West-Brabant op vergoeding van schade, kosten en rente.


19. INTELLECTUELE EIGENDOM

19.1 De website en alle elementen daarop weergegeven, zoals maar niet beperkt tot merken, tekeningen, modellen, foto’s, teksten, illustraties, logo’s, iconen, graphics, producten en
aanverwante producten zijn eigendom van Nieuw West-Brabant, de aan haar aanverwante bedrijven, licentiegevers en/of content-aanbieders. Nieuw West-Brabant geeft geen licentie aan de consument en/of derden, anders dan het recht om de website te bezoeken. Elk ander gebruik is slechts toegestaan voor informatieve doeleinden en voor gebruik in de privésfeer. Elk ander
gebruik is uitdrukkelijk verboden.


20. KLACHTENREGELING

20.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nieuw West-Brabant.

20.2 Bij Nieuw West-Brabant ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nieuw West-Brabant binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

20.3 De consument dient Nieuw West-Brabant in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


21. GESCHILLEN

21.1 Op overeenkomsten tussen Nieuw West-Brabant en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


22. AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

22.1 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te [Eindhoven].


Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Nieuw West-Brabant, Etnastraat 20, 4814 AA Breda, Nederland / info@nieuwwestbrabant.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.