Veelgestelde vragen

Op deze pagina kunt u veelgestelde vragen terug vinden waar wij een antwoord op geven.

Indien u vragen heeft die u hier niet kunt terugvinden kunt u altijd contact met ons opnemen.

U kunt de algemene voorwaarden HIER in pdf formaat vinden. 


Zodra je het product heb uitgekozen, klik je op de knop toevoegen aan winkelmandje, je product wordt nu toegevoegd aan het winkel wagentje in de header van de pagina. Vervolgens krijg je nog de optie om accesoires toevoegen die bij je product horen. Klik hierna op afrekenen, je komt dan in het scherm waar je je gegevens kan achter laten die we nodig hebben om de bestelling te voltooien en om het product naar je op te sturen. Je kan hier tevens een afwijkend je factuur adres en aflever adres invoeren. Nadat je hebt betaald via IDEAL, creditcard, Sofort, Bancontact of overschrijving ontvang je een bevestigingsmail van je bestelling met factuur op het opgegeven e-mailadres. Het kan zijn dat de e-mail in je spambox terecht komt. Geen bevestigingsmail gehad? Neem dan even contact op.

 • Na ontvangst van je bestelling wordt deze met uiterste zorg klaargemaakt voor verzending.
 •  Je bestelling wordt aangemeld en aangeboden aan PostNL.
 • Je ontvangt een e-mail van PostNL met track & trace  informatie van het pakket. Tip: download de PostNL app op je smartphone. De app houdt je volledig op de hoogte van je bestelling. Klik hier voor de PostNL app.
 • Je bestelling wordt aan huis afgeleverd! Als er niemand thuis wordt het pakket afgeleverd bij de buren. Je ontvangt hiervan een briefje. Klik hier voor meer informatie over het ontvangen van een pakket met PostNL.


Je kan met de volgende betaalmethoden betalen.

 • Ideal
 • Bancontact
 • Sofort Banking
 • Creditcard
 • Overboeking


 • De genoemde prijzen zijn in euro inclusief BTW. 
 • Alle prijzen gelden exclusief verzendkosten. 
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 


Tenzij anders wordt vermeld rekenen wij voor de bezorgkosten 5,85 Euro. 

In het geval van acties ten behoeve van projecten kunnen wij andere bezorgkosten rekenen, deze worden dan vermeld bij het bestellen van het product.


 • Nieuw West-Brabant staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Nieuw West Brabant er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
 • Een door Nieuw West-Brabant, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Nieuw West-Brabant kan doen gelden indien Nieuw West-Brabant is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
 • Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Nieuw West-Brabant, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 


UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN 

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Nieuw West-Brabant. 
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Nieuw West-Brabant. Dit hoeft niet als Nieuw West-Brabant heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Nieuw West-Brabant verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMING BIJ HERROEPING 

 • Nieuw West-Brabant stuurt na ontvangst van het herroepingsformulier zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging naar de consument. 
 • Nieuw West-Brabant vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Nieuw West-Brabant in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Nieuw West-Brabant aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Nieuw West Brabant de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 
 • Nieuw West-Brabant gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD 

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1 

WETTELIJK HERROEPINGSRECHT VOOR DIENSTEN

 • U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF INVOEGEN), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 • Gevolgen van de herroeping
  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. U bent alleen gehouden de eventuele kosten te betalen voor de dienst tot het moment van ontbinding.

Diensten betreffende vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht.

Retouradres;
Nieuw West-Brabant
Etnastraat 20
4814 AA Breda
 

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Nieuw West-Brabant mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


Nieuw West-Brabant zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het leveren van bestellingen.

 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Nieuw West-Brabant kenbaar heeft gemaakt. Nieuw West-Brabant levert in Nederland. Het staat Nieuw West-Brabant vrij om de levering uit te stellen of te cancelen indien de consument een adres heeft opgegeven dat zich niet bevindt in voorgenoemde land(en). 
 • Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De door Nieuw West-Brabant opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. 
 • De levertijd is vastgesteld op basis van verwachtingen dat Nieuw West-Brabant kan blijven werken onder de omstandigheden zoals ten tijde van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden geleverd. Vertraging ten gevolge van het niet uitkomen van deze verwachtingen levert geen tekortkomingen in de nakoming erop. 
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Nieuw West-Brabant geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal Nieuw West-Brabant het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 •  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Nieuw West-Brabant tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Nieuw West-Brabant bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 • Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde producten ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. 
 • De dag waarop afname is geweigerd geldt als de dag van levering. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de consument.


 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Nieuw West-Brabant. Klachten kunnen schriftelijk aan ons gemeld worden op Nieuw West-Brabant, Etnastraat 20, 4814 AA Breda, Nederland of info@nieuwwestbrabant.nl
 • Bij Nieuw West-Brabant ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Nieuw West-Brabant binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 •  De consument dient Nieuw West-Brabant in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

GESCHILLEN 

Mocht u het als consument niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). Voor zowel consumenten als zakelijke klanten geldt dat zij, indien zij niet tevreden zijn over de afhandeling van de klacht, de klacht ter bemiddeling kunnen voorleggen aan Thuiswinkel, voor consumenten via www.sgc.nl en voor zakelijke klanten via www.thuiswinkel.org.


U kunt de privacy verklaring HIER vinden.